บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | เทคโนโลยี | ระบบคุณภาพ | ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | ปรัชญา๙ประการของNicholson | CSR |


รายละเอียด สารเคมีอันตราย

โซดาไฟ 32%

          [image]

         เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

              Safety Data Sheet

                   โซดาไฟ 32%

             [image]

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ /หรือจำหน่าย (Identification)

 

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : โซดาไฟ, SODIUM HYDROXIDE 32 %

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ  :  CAS#: 1310-73-2 EC/EINECS: 215-185-5 RTECS# : 011-002-00-6

UN/#: 1824 EC Annex 1 Index # : 011-002-00-6

ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและข้อห้ามต่างๆ ในการใช้ : เป็นด่างแก่

รายละเอียดผู้ผลิต :

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

ที่อยู่ : 403 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-323-9980-1

โทรสาร : 02-323-9188

 

 1. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบGHS:

 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)

 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง)

ประเภทย่อย 4

ประเภทย่อย 4

 • การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ประเภทย่อย 1

 • การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ระบบทางเดินหายใจ)

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

ประเภทย่อย 3

 

องค์ประกอบของฉลาก:

[image] [image] [image]

คำสัญญาณ : อันตราย

 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

 • เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง

 • ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

 • ทำอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร

 • เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง

 • สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

 • จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้

 • หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

 • แยกซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

 • หากเข้าตา ล้างด้วยน้ำนาน 20 นาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก

 • ถ้ากลืนกิน ให้ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน

 • ถ้าสัมผัสผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก

          นาน 20 นาที

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท : ไม่มีข้อมูล

 

 1. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

เอกลักษณ์ของสารเคมี :

ชื่อทางเคมี: Sodium Hydroxide

ชื่อสามัญ : Sodium Hydroxide

ชื่อพ้อง : Caustic soda

สูตรโมเลกุล : NaOH

มวลโมเลกุล : 40 กรัม/โมล

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม : -

สาร

หมายเลข CAS

ความเข้มข้น

Sodium Hydroxide

1310-73-2

32 %

Water

7732-18-5

68 %

สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร : ไม่มี

 

 

 1. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

วิธีการปฐมพยาบาล

การหายใจเข้าไป

หากหายใจเอาละอองสารเข้าสู่ร่างกาย ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ นำส่งแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย

20 นาที

การสัมผัสทางดวงตา

ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก เปิดเปลือกตาให้กว้าง ให้น้ำไหลผ่าน

การกลืนกิน

บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที

 

อาการ/ผลกระทบที่สำคัญ :

 • การหายใจ : ไอ แสบคอ หายใจถี่

 • ผิวหนัง : ผิวหนังแดง แผลพุพอง ผิวหนังไหม้

 • การกลืนกิน : แสบปาก แสบคอและหลอดอาหาร ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อกหรือหมดสติ หรือเสียชีวิต

 • ดวงตา : ตาแดง ปวดตา ทำให้แสบไหม้ตา ตามัว ทำให้ตาบอดได้

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ :

 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เอกซเรย์ปอด ตรวจตาและการมองเห็น

 

 1. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะรอบๆที่เกิดเพลิงไหม้

สารดับเพลิงที่ ไม่เหมาะสม : -

ความเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี :

 • สารนี้ไม่ติดไฟ แต่เมื่อสัมผัสน้ำหรือความชื้นจะทำให้เกิดความร้อน เมื่อได้รับความร้อน สารนี้จะระเหยให้ไอที่มีความเป็นด่าง

 

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง :

 • สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศ

 • ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ

 

 1. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measure)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล :

 • อพยพคนออกจากบริเวณที่สารรั่วไหล

 • ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง

 • ห้ามสูดดมเอาละอองไอเข้าสู่ร่างกาย

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

 • แว่นครอบตา รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา ชุดกันสารเคมี

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :

 • ห้ามให้สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บ และทำความสะอาด :

 • สวมชุดป้องกันสารเคมี

 • รวบรวมใส่ในภาชนะพลาสติก ปิดให้แน่น

 • ใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสม หรือ ทราย

 • ล้างทำความสะอาดบริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว

 1. การขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย :

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย :

 • เก็บในภาชนะป้องกันการกัดกร่อน

 

 1. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส :

IDLH: 10 mg/m3 (NIOSH 2012)

REL-C: 2 mg/m3 (15 นาที) (NIOSH 2012)

PEL-TWA: 2 mg/m3 (OSHA 2012)

TLV- C: 2 mg/m3 (ACGIH 2012)

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :

 • จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

[image]

[image]

[image]

การป้องกันมือ

(ถุงมือสำหรับป้องกันสารเคมี)

การป้องกันระบบหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันไอสารเคมี เมื่อต้องทำงานกับ

โซดาไฟที่มีอุณหภูมิสูง

(สารนี้จะระเหยให้ไอที่มีความเป็นด่าง)

แว่นตานิรภัย

หรือแว่นครอบตา

[image]

[image]

 

ชุดกันสารเคมี

กระบังหน้า

 

 

ข้อควรปฏิบัติ :

 • เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี

 • ล้างมือและหน้าหลังจากการทำงานกับสาร

 • ห้ามกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน

 

 

 

 1. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

 

1.)

ลักษณะทั่วไป

ของเหลวใส ไม่มีสี

2.)

กลิ่น

ไม่มีกลิ่น

3.)

ระดับค่าขีดจำกัดของกลิ่น

ไม่มีข้อมูล

4.)

ค่าความเป็นกรดด่าง

มากกว่า 14

5.)

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

4.4 oC

6.)

จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด

117-120 oC

7.)

จุดวาบไฟ

ไม่ติดไฟ

8.)

อัตราการระเหย

ไม่มีข้อมูล

9.)

ความสามารถในการลุกติดไฟได้

ไม่มีข้อมูล

10.)

ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (%, v/v)

ขีดล่าง : ไม่มีข้อมูล ขีดบน : ไม่มีข้อมูล

11.)

ความดันไอ

1.1 mmHg (0.2 kPa๗) ที่อุณหภูมิ 20 oC

12.)

ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)

0.2

13.)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1)

1.3 ที่อุณหภูมิ 15oC

14.)

ความสามารถในการละลายได้

ละลายน้ำได้ดี

15.)

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อน้ำ (Log Kow)

ไม่มีข้อมูล

16.)

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง

ไม่ติดไฟ

17.)

อุณหภูมิของการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

18.)

ความหนืด

17 cP ที่อุณหภูมิ 20oC

 1. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)


การเกิดปฏิกิริยา :

 • ทำปฏิกิริยากับกรดแก่ (Hydrochloric , Sulfuric, Nitric) ทำปฏิกิริยากับโลหะ ( Aluminum, Lead, Tin, Zinc ) ทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟและระเบิดได้ ทำปฏิกิริยากับ Ammonium salts ทำให้เกิด Ammonia ซึ่งทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ ทำปฏิกิริยากับสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์เกิดก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นพิษ

ความเสถียรทางเคมี :

 • เสถียรภายใต้อุณหภูมิปกติ

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน :

LD50 (Dermal, Rabbit): 1,350 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม

LD50 (i.p., Mouse): 40 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา :

การหายใจเข้าไป

ระคายเคืองจมูก คอ และปอด ทำให้ไอ แสบคอ หายใจถี่ หายใจลำบาก

การสัมผัสทางผิวหนัง

กัดกร่อนผิวหนัง ผิวหนังเป็นผื่นแดง ผิวหนังไหม้

การสัมผัสทางดวงตา

กัดกร่อนดวงตา ตาแดง ตามัว ตาไหม้ และตาบอดได้

การกลืนกิน

แสบคอและหน้าอก ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อกหรือหมดสติ หรือเสียชีวิต

อาการที่ปรากฏ

รู้สึกแสบร้อน ไอ หายใจมีเสียง หลอดลมตอนบนอักเสบ หายใจถี่

ปวดหัวคลื่นไส้ และอาเจียน

ผลกระทบเฉียบพลัน

กัดกร่อนผิวหนัง ดวงตาและทางเดินหายใจ กัดกร่อนเมื่อกลืนกิน ทำให้ปอดบวม หายใจลำบาก

ผลกระทบเรื้อรัง

ทำให้ผิวหนังอักเสบ ทำให้หลอดลมอักเสบ ทำลายปอดอย่างถาวร

 

 1. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ความเป็นพิษต่อปลา Oncorhynchus mykiss LC50 : 45.4 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อ Crustacea Daphnia magna EC50: 40.38 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ชั่วโมง

การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ :

ถูกสะเทินได้ในสถาวะที่เป็นกรดจากกระบวนย่อยสลายทางชีวภาพ

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่สะสมทางชีวภาพ

การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดสาร : ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

บรรจุภัณฑ์ : ภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดแล้วให้กำจัดแบบขยะทั่วไป

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1824

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : Sodium Hydroxide Solution

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง : 8

กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี): II

การติดฉลาก :

 

[image]

 

มลภาวะทางทะเล : ไม่มีข้อมูล

การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: L4BN

ข้อควรระวังพิเศษ : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

กฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย

 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 1 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง)

การติดฉลาก

 • NFPA-704 :

 • [image]

 

 • GHS:

[image] [image] [image]

 

 1. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย : 17 มิถุนายน 2556

แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย :

 1. The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html

 2. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf

 

 

[image]


         [image]

        เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

             Safety Data Sheet

               โซดาไฟ 50%

           [image]

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ /หรือจำหน่าย (Identification)


ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : โซดาไฟ, SODIUM HYDROXIDE 50%

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : CAS#: 1310-73-2 EC/EINECS: 215-185-5 RTECS# : 011-002-00-6

UN/#: 1824 EC Annex 1 Index # : 011-002-00-6

ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและข้อห้ามต่างๆ ในการใช้ : เป็นด่างแก่

รายละเอียดผู้ผลิต :

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

ที่อยู่ : 403 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-323-9980-1

โทรสาร : 02-323-9188

 

 1. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS:

 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)

 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง)

ประเภทย่อย 4

ประเภทย่อย 4

 • การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ประเภทย่อย 1, 1

 • การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา

ประเภทย่อย 1, 1

 • ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ระบบทางเดินหายใจ)

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

ประเภทย่อย 0

 

องค์ประกอบของฉลาก:

[image] [image] [image]

คำสัญญาณ : อันตราย

 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

 • เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง

 • ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

 • ทำอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร

 • เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง

 • สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

 • จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้

 • หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

 • แยกซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

 • หากเข้าตา ล้างด้วยน้ำนาน 20 นาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก

 • ถ้ากลืนกิน ให้ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน

 • ถ้าสัมผัสผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก

นาน 20 นาที

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท : ไม่มีข้อมูล

 

 1. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

เอกลักษณ์ของสารเคมี :

ชื่อทางเคมี : Sodium Hydroxide

ชื่อสามัญ : Sodium Hydroxide

ชื่อพ้อง : Caustic soda

สูตรโมเลกุล : NaOH

มวลโมเลกุล : 40 กรัม/โมล

 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม :

สาร

หมายเลข CAS

ความเข้มข้น

Sodium Hydroxide

1310-73-2

50 %

Water

7732-18-5

50 %

สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร : ไม่มี

 

 

 1. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

วิธีการปฐมพยาบาล

การหายใจเข้าไป

หากหายใจเอาละอองสารเข้าสู่ร่างกาย ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ นำส่งแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย

20 นาที

การสัมผัสทางดวงตา

ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก เปิดเปลือกตาให้กว้าง ให้น้ำไหลผ่าน

การกลืนกิน

บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที

 

อาการ/ผลกระทบที่สำคัญ :

 • การหายใจ : ไอ แสบคอ หายใจถี่

 • ผิวหนัง : ผิวหนังแดง แผลพุพอง ผิวหนังไหม้

 • การกลืนกิน : แสบปาก แสบคอและหลอดอาหาร ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อกหรือหมดสติ หรือเสียชีวิต

 • ดวงตา : ตาแดง ปวดตา ทำให้แสบไหม้ตา ตามัว ทำให้ตาบอดได้

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ :

 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เอกซเรย์ปอด ตรวจตาและการมองเห็น

 

 1. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะรอบๆที่เกิดเพลิงไหม้

สารดับเพลิงที่ ไม่เหมาะสม : -

ความเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี :

 • สารนี้ไม่ติดไฟ แต่เมื่อสัมผัสน้ำหรือความชื้นจะทำให้เกิดความร้อน เมื่อได้รับความร้อน สารนี้จะระเหยให้ไอที่มีความเป็นด่าง

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง :

 • สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศ

 • ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ

 

 1. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measure)ข้อควรระวังส่วนบุคคล :

 • อพยพคนออกจากบริเวณที่สารรั่วไหล

 • ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง

 • ห้ามสูดดมเอาละอองไอเข้าสู่ร่างกาย

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

 • แว่นครอบตา รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา ชุดกันสารเคมี

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :

 • ห้ามให้สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บ และทำความสะอาด :

 • สวมชุดป้องกันสารเคมี

 • รวบรวมใส่ในภาชนะพลาสติก ปิดให้แน่น

 • ใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสม หรือ ทราย

 • ล้างทำความสะอาดบริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว

 1. การขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)


ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย :

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย :

 • เก็บในภาชนะป้องกันการกัดกร่อน

 

 1. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)


ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส :

IDLH: 10 mg/m3 (NIOSH 2012)

REL-C: 2 mg/m3 (15 นาที) (NIOSH 2012)

PEL-TWA: 2 mg/m3 (OSHA 2012)

TLV- C: 2 mg/m3 (ACGIH 2012)

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :

 • จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

[image]

[image]

[image]

การป้องกันมือ

(ถุงมือสำหรับป้องกันสารเคมี)

การป้องกันระบบหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันไอสารเคมี เมื่อต้องทำงานกับ

โซดาไฟที่มีอุณหภูมิสูง

(สารนี้จะระเหยให้ไอที่มีความเป็นด่าง)

แว่นตานิรภัย

หรือแว่นครอบตา

[image]

[image]

 

ชุดกันสารเคมี

กระบังหน้า

 


ข้อควรปฏิบัติ :

 • เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี

 • ล้างมือและหน้าหลังจากการทำงานกับสาร

 • ห้ามกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน

 

 1. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

 

1.)

ลักษณะทั่วไป

ของเหลวใส ไม่มีสี

2.)

กลิ่น

ไม่มีกลิ่น

3.)

ระดับค่าขีดจำกัดของกลิ่น

ไม่มีข้อมูล

4.)

ค่าความเป็นกรดด่าง

มากกว่า 14

5.)

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

9-12 oC

6.)

จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด

143 oC

7.)

จุดวาบไฟ

ไม่ติดไฟ

8.)

อัตราการระเหย

ไม่มีข้อมูล

9.)

ความสามารถในการลุกติดไฟได้

ไม่มีข้อมูล

10.)

ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด
(%, v/v)

ขีดล่าง : ไม่มีข้อมูล ขีดบน : ไม่มีข้อมูล

11.)

ความดันไอ

13 mmHg (0.2 kPa๗) ที่อุณหภูมิ 20 oC

12.)

ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)

1.2

13.)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1)

1.5 ที่อุณหภูมิ 15oC

14.)

ความสามารถในการละลายได้

ละลายน้ำได้ดี

15.)

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อน้ำ (Log Kow)

ไม่มีข้อมูล

16.)

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง

ไม่ติดไฟ

17.)

อุณหภูมิของการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

18.)

ความหนืด

78.3 cP ที่อุณหภูมิ 20oC

 

 1. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา :

 • ทำปฏิกิริยากับกรดแก่ (Hydrochloric , Sulfuric, Nitric) ทำปฏิกิริยากับโลหะ ( Aluminum, Lead, Tin, Zinc ) ทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟและระเบิดได้ ทำปฏิกิริยากับ Ammonium salts ทำให้เกิด Ammonia ซึ่งทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ ทำปฏิกิริยากับสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์เกิดก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นพิษ

ความเสถียรทางเคมี :

 • เสถียรภายใต้อุณหภูมิปกติ

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน :

LD50 (Dermal, Rabbit): 1,350 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม

LD50 (i.p., Mouse): 40 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา :

การหายใจเข้าไป

ระคายเคืองจมูก คอ และปอด ทำให้ไอ แสบคอ หายใจถี่ หายใจลำบาก

การสัมผัสทางผิวหนัง

กัดกร่อนผิวหนัง ผิวหนังเป็นผื่นแดง ผิวหนังไหม้

การสัมผัสทางดวงตา

กัดกร่อนดวงตา ตาแดง ตามัว ตาไหม้ และตาบอดได้

การกลืนกิน

แสบคอและหน้าอก ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อกหรือหมดสติ หรือเสียชีวิต

อาการที่ปรากฏ

รู้สึกแสบร้อน ไอ หายใจมีเสียง หลอดลมตอนบนอักเสบ หายใจถี่

ปวดหัวคลื่นไส้ และอาเจียน

ผลกระทบเฉียบพลัน

กัดกร่อนผิวหนัง ดวงตาและทางเดินหายใจ กัดกร่อนเมื่อกลืนกิน ทำให้ปอดบวม หายใจลำบาก

ผลกระทบเรื้อรัง

ทำให้ผิวหนังอักเสบ ทำให้หลอดลมอักเสบ ทำลายปอดอย่างถาวร

 

 1. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ความเป็นพิษต่อปลา Oncorhynchus mykiss LC50 : 45.4 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อ Crustacea Daphnia magna EC50: 40.38 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ชั่วโมง

การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ :

ถูกสะเทินได้ในสถาวะที่เป็นกรดจากกระบวนย่อยสลายทางชีวภาพ

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่สะสมทางชีวภาพ

การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดสาร : ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

บรรจุภัณฑ์ : ภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดแล้วให้กำจัดแบบขยะทั่วไป

 

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1824

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : Sodium Hydroxide Solution

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง : 8

กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี): II

การติดฉลาก :

 

[image]

 

 

 

 

 

 

 

 

มลภาวะทางทะเล : ไม่มีข้อมูล

การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: L4BN

ข้อควรระวังพิเศษ : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

กฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย

 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 1 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง)

การติดฉลาก

 • NFPA-704 :

 • [image]
 • GHS:

[image] [image] [image]

 

 1. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย : 17 มิถุนายน 2556

แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย :

 1. The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
 2. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)

            http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf

 

[image]คลอรีนเหลว

         [image]

         เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

              Safety Data Sheet

                    คลอรีนเหลว

            [image]

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ /หรือจำหน่าย (Identification)

 

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : คลอรีน, คลอรีนเหลว, LIQUID CHLORINE

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : CAS#: 7782-50-5 EC/EINECS: 231-959-5 RTECS# FO 2100000

UN/#: 1017 EC Index #: 017-001-00-7

รายละเอียดผู้ผลิต :

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

ที่อยู่ : 403 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-323-9980-1

โทรสาร : 02-323-9188

 

 1. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS:

 • ก๊าซออกซิไดซ์

ประเภทย่อย 1

 • ก๊าซภายใต้ความดัน

ก๊าซเหลว

 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางการหายใจ ก๊าซ)

ประเภทย่อย 2

 • การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง

ประเภทย่อย 1

 • การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นพิษต่อระบบหรืออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ )

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นพิษต่อระบบหรืออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ

(ตับ อวัยวะรับกลิ่น ระบบทางเดินหายใจ)(ฟัน)

 

ประเภทย่อย 1

ประเภทย่อย 2

 • ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

ประเภทย่อย 1

 

องค์ประกอบของฉลาก:

[image] [image] [image] [image] [image] [image]

 

คำสัญญาณ อันตราย

 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

 • ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน อาจขยายตัว จนระเบิดเมื่อได้รับความร้อน

 • ทำอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นอันตรายถึงตายได้หากหายใจรับสารโดยตรง

 • เมื่อสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ ทำอันตรายต่อตับ อวัยวะรับกลิ่น

ระบบทางเดินหายใจ ฟัน

 • ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

 • เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

 

ข้อควรระวัง

 • ควรได้รับคำแนะนำเฉพาะก่อนการใช้งาน

 • ห้ามใช้งานหากยังไม่ได้อ่านหรือเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

 • จัดเก็บในสถานที่ที่เฉพาะ ให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ

 • ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น

 • ใช้งานในที่เปิด มีการระบายอากาศที่ดี

 • สวมหน้ากากป้องกันก๊าซ แว่นครอบตา ถุงมือกันสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี

 • ห้ามหายใจเอาก๊าซเข้าไป

 • ล้างสารออกด้วยน้ำจำนวนมากเมื่อสัมผัส

 • ห้ามกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ ในพื้นทีทำงาน หรือเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

 • ถ้าหายใจเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศ บริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก

 • ถ้าสัมผัสผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย 20 นาที เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารให้แยกซัก ทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

 • หากเข้าตา ล้างด้วยน้ำอย่างน้อย 20 นาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก ห้ามใช้น้ำยาล้างตา และควรปรึกษาแพทย์/พบแพทย์

 

ข้อควรระวัง (ต่อ)

 • หากเข้าตา ล้างด้วยน้ำอย่างน้อย 20 นาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก ห้ามใช้น้ำยาล้างตา และควรปรึกษาแพทย์/พบแพทย์

 • ห้ามปล่อยสารออกสู่บรรยากาศหรือ แหล่งน้ำ

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท : ไม่มีข้อมูล

 

 1. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

เอกลักษณ์ของสารเคมี :

ชื่อทางเคมี : คลอรีนเหลว, คลอรีน
ชื่อสามัญ : คลอรีนเหลว, คลอรีน
ชื่อพ้อง : ก๊าซคลอรีน
สูตรโมเลกุล : Cl2
มวลโมเลกุล : 70.906 กรัม/โมล

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม :

สาร

หมายเลข CAS

ความเข้มข้น

คลอรีน

7782-50-5

ไม่น้อยกว่า 99.5 %

ก๊าซเฉื่อย

-

ไม่เกิน 0.5 %

สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร : ไม่มี

 

 1. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

วิธีการปฐมพยาบาล

การหายใจเข้าไป

ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ นำส่งแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก

การสัมผัสทางดวงตา

ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตาให้กว้าง ให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย

20 นาที (ห้ามใช้น้ำยาล้างตา) นำส่งแพทย์ทันที

การกลืนกิน

ดื่มน้ำหรือนม ห้ามทำให้อาเจียน หากอาเจียนให้เอียงศีรษะต่ำ หากหมดสติให้เอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ง นำส่งแพทย์ทันที

อาการ/ผลกระทบที่สำคัญ :

 • การหายใจ : ระคายเคืองจมูก คอและปอด หายใจติดขัด แสบคอ ไอ ปอดบวม

 • ผิวหนัง : ระคายเคืองผิวหนัง ผิวหนังไหม้ เป็นผื่นแดง

 • การกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน

 • ดวงตา : ทำให้แสบไหม้ตา น้ำตาไหล เจ็บปวด ถ้ารุนแรงอาจทำให้ตาบอดได้

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ : ไม่มี

 

 1. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม :

 • คลอรีนเป็นสารที่ไม่ติดไฟ แต่ถ้าไฟไหม้บริเวณรอบๆเราสามารถใช้น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟได้ตามความเหมาะสม

สารดับเพลิงที่ ไม่เหมาะสม :

 • ผงเคมีแห้งชนิดที่มีองค์ประกอบของแอมโมเนียม คาร์บอนไดออกไซด์ สารดับเพลิงประเภทฮาโลเจน

ความเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี :

 • เป็นก๊าซไม่ไวไฟ แต่ถังบรรจุอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน และคลอรีนมีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งให้เกิดการติดไฟแก่สารอื่นได้

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง :

 • ในกรณีเกิดอัคคีภัย และการระเบิด ในบริเวณที่เก็บสาร ให้เคลื่อนย้ายบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ และกั้นแยกเป็นพื้นที่อันตรายทันที เนื่องจากอุณหภูมิในกองไฟอาจทําให้สารเคมีมีความดันสูงจนระเบิด เกิดการรั่วไหลรุนแรง ควรลดอุณหภูมิภาชนะที่ติดไฟโดยใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อลดอุณหภูมิ และกันไฟลามมายังถัง แล้วนําถังก๊าซออกจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้โดยวิธีที่ปลอดภัย

 • ห้ามฉีดน้ำไปยังจุดที่มีการรั่วไหลโดยตรง (เพราะจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการรั่วไหลรุนแรงมากขึ้น)

 • สวมชุดดับเพลิง ชนิดที่สามารถป้องกันสารเคมี และสวมใส่หน้ากากป้องกันชนิดมีถังอัดอากาศ (SCBA)

 

 

 1. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measure)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล :

 • อพยพคนออกจากบริเวณที่ก๊าซรั่วไหล

 • ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง

ข้อควรระวังส่วนบุคคล(ต่อ) :

 • ห้ามหายใจเอาก๊าซเข้าไป

 • ห้ามการกระทำที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

 • สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดแบบมีไส้กรองสารเคมี ประเภทกรองก๊าซคลอรีน

 • รองเท้า ชุดป้องกันสารเคมี และถุงมือป้องกันสารเคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน :

 • อพยพผู้คนในพื้นที่อันตรายไปอยู่ในทิศทางเหนือลม

 • ให้กั้นแยกบริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่อันตราย และควบคุมบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก

 • จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

 • ตรวจหาจุดที่รั่วไหล ด้วยไอระเหยของสารละลายแอมโมเนีย (แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 27%)

อุปกรณ์เฉพาะสำหรับ การระงับเหตุรั่วไหล :

จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการการระงับเหตุคลอรีนรั่วไหลจากภาชนะ ให้เหมาะสมกับการใช้งานดังนี้

 • สำหรับภาชนะบรรจุขนาด 100 กิโลกรัม คือ Emergency kit A

 • สำหรับภาชนะบรรจุขนาด 1,000 กิโลกรัม คือ Emergency kit B

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :

 • ป้องกันไม่ให้สาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนสาร ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บ และทำความสะอาด :

 • น้ำที่ปนเปื้อนสาร ให้ใช้น้ำปริมาณมากๆ ในการเจือจาง

 1. การขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย :

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร

 • ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย (ต่อ) :

 • ภาชนะขนาดบรรจุขนาด 100 กิโลกรัม จัดวางในลักษณะตั้งขึ้น และใช้สายรัดอย่างมั่นคง เพื่อป้องกันการกระแทกหรือท่อล้ม

 • ภาชนะบรรจุขนาด 1,000 กิโลกรัม จัดวางในแนวนอน

 • การขนย้ายท่อบรรจุลงจากรถบรรทุก ควรยกระดับพื้นจุดรับภาชนะให้อยู่ในแนวระดับเดียวกับพื้นรถบรรทุก หรือจัดให้มีสิ่งของรองรับ เพื่อป้องกันท่อบรรจุกระทบพื้นอย่างรุนแรง หรือใช้รถบรรทุกที่มีระบบไฮดรอลิกในการยกท่อขึ้นลง

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย :

 • ปิดวาล์วให้สนิท

 • ป้องกันไม่ให้ถูกความร้อนและแสงแดด

 • เก็บในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี

 • เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและสารที่ติดไฟได้

 • เก็บแยกออกจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

 • ห้ามเก็บท่อบรรจุไว้ในสถานที่ที่อาจถูกของหนักกดทับได้

 

 1. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส :

IDLH: 10 ppm (NIOSH 2012)

REL-C: 0.5 ppm (15 นาที) (NIOSH 2012)

PEL-C: 1 ppm (OSHA 2012)

TLV-TWA:   0.5 ppm (ACGIH 2012)

TLV-STEL: 1 ppm (ACGIH 2012)

Thai Regulation : 1 ppm (ประกาศกระทรวงมหาดไทย)

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :

 • จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ หรือจัดให้มีระบบดูด และกำจัดก๊าซคลอรีน

 • จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซคลอรีนในพื้นที่จัดเก็บ และพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

[image]

[image]

[image]

การป้องกันมือ

(ถุงมือสำหรับป้องกันสารเคมี)

การป้องกันระบบหายใจ

(หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ)

การป้องกันดวงตา

(แว่นครอบตาชนิดป้องกันไอเคมี)


ข้อควรปฏิบัติ :

 • เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี

 • ล้างมือและหน้าหลังจากการทำงานกับสาร ก่อนกินอาหาร สูบบุหรี่หรือใช้ห้องน้ำ

 • ห้ามกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน

 

 1. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

 

1.)

ลักษณะทั่วไป

ก๊าซเหลวภายใต้สภาวะความดัน สภาวะปกติเป็นก๊าซสีเหลืองอมเขียว

2.)

กลิ่น

กลิ่นฉุน

3.)

ระดับค่าขีดจำกัดของกลิ่น

0.2-0.4 ppm

4.)

ค่าความเป็นกรดด่าง

pH 5.5 @ 0.7% w/w ในน้ำ

5.)

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

-101 oC

6.)

จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด

-34 oC

7.)

จุดวาบไฟ

ไม่ติดไฟ

8.)

อัตราการระเหย

เป็นก๊าซที่สภาวะปกติ

9.)

ความสามารถในการลุกติดไฟได้

ไม่มีข้อมูล

10.)

ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (%, v/v)

ขีดล่าง : ไม่มีข้อมูล ขีดบน : ไม่มีข้อมูล

11.)

ความดันไอ

6.8 บรรยากาศ (atm) ที่อุณหภูมิ 20 oC

12.)

ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)

2.5

13.)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1)

1.5 ที่อุณหภูมิ 15oC (สมบัติของคลอรีนเหลวภายในภาชนะ)

14.)

ความสามารถในการละลายได้

0.7 g/100 ml ที่อุณหภูมิ 20 oC (ในน้ำ)

15.)

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อน้ำ (Log Kow)

ไม่มีข้อมูล

16.)

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง

ไม่ติดไฟ

17.)

อุณหภูมิของการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

18.)

ความหนืด

0.34 cP ที่อุณหภูมิ 20oC

 

 1. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา :

 • เป็นสารอ๊อกซิไดซ์ เป็นสารกัดกร่อน ทำปฏิกิริยารุนแรง และก่อให้เกิดระเบิด กับ Acetylene, Ether, Fluorine compounds, Turpentine, Alcohols, Hydrogen , Ammonia, ด่างแก่ (เช่น Sodium Hydroxide, Potassium Hydroxide )

ความเสถียรทางเคมี :

 • เสถียรภายใต้อุณหภูมิ และความดันปกติ (20 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ)

 • ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้สารละลายที่เป็นกรด

 • สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ความร้อน ความชื้น แสงแดด

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ :

 • สารประกอบอนินทรีย์และ/หรือสารอินทรีย์ โลหะ พลาสติก ยาง

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย :

 • คลอรีน และเมื่อสัมผัสน้ำจะเกิดกรดไฮโดรคลอริก

 

 1. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน :

หนูพุก (ทางการหายใจ) LD50 (Oral, Rat 4 hour) 146 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

LD50 (Oral, Rat 1 hour) 293 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา :

การหายใจเข้าไป

ระคายเคืองจมูก คอ ปอด ไอ เจ็บคอ หายใจถี่ แผลไหม้ของเยื่อเมือก ทำให้ปอดบวม

การสัมผัสทางผิวหนัง

ระคายเคืองผิวหนัง ผิวหนังไหม้ ผิวหนังแดง เจ็บปวด พุพอง ทำให้เนื้อเยื่อตายเนื่องจากได้รับความเย็น

การสัมผัสทางดวงตา

ระคายเคืองตา ตาไหม้อย่างรุนแรง

การกลืนกิน

เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน

อาการที่ปรากฏ

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ง่วงซึม ผิวหนังอักเสบ

ผลกระทบเฉียบพลัน

เกิดอาการหายใจติดขัด เวียนศีรษะ กัดกร่อนตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ หากสัมผัสในปริมาณที่เข้มข้น ปอดอาจถูกทำลาย ปอดบวม ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นอาการของการขาดอ๊อกซิเจน

ผลกระทบเฉียบพลัน

เกิดอาการหายใจติดขัด เวียนศีรษะ กัดกร่อนตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ หากสัมผัสในปริมาณที่เข้มข้น ปอดอาจถูกทำลาย ปอดบวม ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นอาการของการขาดออกซิเจน

ผลกระทบเรื้อรัง

ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ มีผลให้ฟันผุ

 

 1. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ความเป็นพิษต่อปลา Oncorhynchus mykiss LC50 : 0.014 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อ Crustacea Daphnia magna EC50 : 0.085 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ชั่วโมง

การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่สะสมทางชีวภาพ

การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : สารนี้เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ มีความเป็นพิษต่อแหล่งน้ำ เกิดเป็น สารผสมที่เป็นพิษ

 

 

 1. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดสาร : ติดต่อผู้ให้บริการกำจัดของเสียซึ่งมีใบประกอบอาชีพ ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น.

บรรจุภัณฑ์ : ถังก๊าซเปล่าจะมีสิ่งตกค้างซึ่งเป็นอันตราย  ให้ปฏิบัติตามวิธีกำจัดที่เหมาะสม

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1017

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : CHLORINE

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง : 2.3

ความเสี่ยงรอง : 8

กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี): ไม่มีข้อมูล

การติดฉลาก :

[image]

[image]

 

มลภาวะทางทะเล : ไม่มีข้อมูล

การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: ไม่มีข้อมูล

ข้อควรระวังพิเศษ : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

กฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย

 • พระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

ประกาศกระทรวงกลาโหม กำหนดชนิด ยุทธภัณฑ์ 2.3 (สารเคมีและสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด)

 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 3 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง)

กฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ระบบการจำแนก และการสื่อสารความเป็นอันตราย ของวัตถุอันตราย พศ. 2555

การติดฉลาก

 • NFPA-704 :[image]

 

 

 

 

   

  • GHS:

 

[image] [image] [image] [image] [image] [image]

 

 1. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย : 17 มิถุนายน 2556

แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย :

 1. The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
 2. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)

          http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf

 1. คู่มือ หลักการและมาตรการป้องกันภัยจากคลอรีน


        [image]

         เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

                      Safety Data Sheet

                 กรดไฮโดรคลอริก

           [image]

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ /หรือจำหน่าย (Identification)

 

 

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กรดไฮโดรคลอริก

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : CAS#: 7647-01-0 EC/EINECS: 231-595-7 RTECS No.: MW4025000

UN/#: 1789 EC Annex 1 Index No. : 017-002-00-2

รายละเอียดผู้ผลิต :

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

ที่อยู่ : 403 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-323-9980-1

โทรสาร : 02-323-9188

 

 1. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS:

 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)

ประเภทย่อย 4

 • การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ประเภทย่อย 2A

 • การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ)

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ (ตับ อวัยวะรับกลิ่น ระบบทางเดินหายใจ)

ประเภทย่อย 1

องค์ประกอบของฉลาก:

[image] [image] [image]

 

คำสัญญาณ อันตราย

 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

 • อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

 • อันตรายต่อผิวหนังอย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

 • ทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

 • อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง

 • ควรได้รับคำแนะนำเฉพาะก่อนการใช้งาน

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหายใจรับสาร

 • สวมใส่หน้ากากป้องกันก๊าซ ชุดป้องกันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี แว่นครอบตา รองเท้า

 • บริเวณใช้งาน ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี

 • ห้ามปล่อยสารออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือ แหล่งน้ำ

 • ห้ามใช้งานหากยังไม่ได้อ่านหรือเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท : ไม่มีข้อมูล

 

 1. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

เอกลักษณ์ของสารเคมี :

ชื่อทางเคมี : กรดไฮโดรคลอริก

ชื่อสามัญ : Hydrochloric Acid

ชื่อพ้อง : กรดเกลือ กรดไฮโดรคลอริก Muriatic Acid

สูตรโมเลกุล : HCl

มวลโมเลกุล : 36.500 กรัม/โมล

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม :

สาร

หมายเลข CAS

ความเข้มข้น

Hydrochloric Acid

7647-01-0

35 %

Water

7732-18-5

65 %

สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร : ไม่มี

 

 1. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

วิธีการปฐมพยาบาล

การหายใจเข้าไป

ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ นำส่งแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ชะล้างผ่านผิวหนังส่วนที่โดนสารเคมีอย่างน้อยประมาณ 20 นาที ถ้ามีการระคายเคืองมาก รีบนำส่งแพทย์

การสัมผัสทางดวงตา

ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตาให้กว้าง ให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 20 นาที ห้ามใช้น้ำยาล้างตา อาจใช้สารละลายน้ำเกลือ (Normal Saline Solution) ระวังอย่าให้น้ำล้างตาไหลเข้าดวงตาข้างที่ไม่ได้สัมผัสสาร แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที

การกลืนกิน

ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียน ควรให้ดื่มนมหรือน้ำสะอาด ในปริมาณมาก ๆ เพื่อเจือจางสาร

 

อาการ/ผลกระทบที่สำคัญ :

 • การหายใจ : ระคายเคืองจมูกอย่างรุนแรง แสบคอ หายใจไม่ออก

 • ผิวหนัง : ระคายเคืองผิวหนังอย่างรุนแรง เป็นแผลเป็นได้

 • การกลืนกิน : ไหม้ปากและทางเดินอาหาร กลืนลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาจเสียชีวิตได้

 • ดวงตา : ระคายเคือง แดง ไหม้ อาจทำให้ตาบอดได้

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ : ผิวหนังบวมแดง จมูกและเหงือกมีเลือดออก โรคกระเพาะอักเสบ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง

 

 1. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ให้ใช้สารดับเพลิงให้เหมาะสมกับเพลิงไหม้ที่เกิดบริเวณรอบๆ

สารดับเพลิงที่ ไม่เหมาะสม : -

ความเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี : เมื่อสัมผัสโลหะจะให้แก๊สไฮโดรเจน ซึ่งอาจระเบิดได้

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง :

 • สวมชุดผจญเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ (SCBA)

 • ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ ห้ามฉีดน้ำไปยังภาชนะโดยตรง

 

 1. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measure)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล :

 • อพยพคนออกจากบริเวณที่สารหกรด ควรอยู่ในทิศทางเหนือลม

 • ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง

 • ห้ามหายใจเอาไอสารเข้าไป

 • ให้กั้นแยกพื้นที่อันตรายและควบคุมบุคคลที่มีอุปกรณ์ป้องกันผ่านเข้าออกได้เท่านั้น

 • จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ

 • การเข้าพื้นที่ต้องเข้าในทิศทางเหนือลม

 • ห้ามสัมผัสวัตถุปนเปื้อน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

 • สวมชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ช่วยหายใจ รองเท้า และถุงมือป้องกันสารเคมี

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :

 • ป้องกันไม่ให้สารไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ เพราะสารนี้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ซึ่งส่งผลเป็นอันตรายเนื่องจากเปลี่ยนแปลงค่า pH ของน้ำ

วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บ และทำความสะอาด :

 • สวมชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดแบบมีไส้กรองสารเคมี ประเภทกรองไอกรด

 • ให้ระบายอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุ

 • ใช้อุปกรณ์ตักสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นพลาสติก

 • จัดเตรียมถุงและถังพลาสติก (แบบมีฝาปิด)

 • นำสารเคมีปนเปื้อนใส่ถุงพลาสติกปิดรัดถุงแล้วใส่ลงถังพลาสติกปิดฝาแล้วใช้เทปผ้าพันปิดที่ขอบฝาถัง

 • ติดป้ายที่ถัง “สารเคมีปนเปื้อนจากอุบัติเหตุ” นำไปกำจัดตามข้อกำหนด

 

 1. การขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย :

 • ภาชนะประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ขนย้ายต้องแข็งแรง ปิดสนิท มีฉลากกำกับ

 • จัดระบบระบายอากาศที่เพียงพอในบริเวณใช้งาน

 • ป้องกันละอองไอของกรดในบริเวณทำงาน

 • หลีกเลี่ยงการสูดดม และการสัมผัสโดยตรง

 

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย :

 • ปิดภาชนะให้สนิท เก็บในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี เก็บในที่แห้ง ห่างจากสารที่อาจเกิดปฏิกิริยา

 • เก็บให้ห่างจากความร้อน ความชื้น สารออกซิไดซ์ โลหะ แอลกอฮอล์ กรด ไซยาไนต์ ซัลไฟด์

 • ภาชนะบรรจุเป็นวัสดุทนการกัดกร่อน

 • ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในบริเวณพื้นที่ใช้สาร

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามให้สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

 

 1. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส :

IDLH 50 ppm (NIOSH 2012)

REL-C: 5 ppm (NIOSH 2012)

PEL-C: 5 ppm (OSHA 2012)

TLV-Ceiling:   2 ppm (ACGIH 2012)

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :

 • จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

 • ติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่

 • ออกแบบให้เป็นระบบปิด ป้องกันไอสารเคมี

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

[image]

[image]

[image]

การป้องกันมือ

(ถุงมือสำหรับป้องกันสารเคมี)

การป้องกันระบบหายใจ

(หน้ากากกรองสารเคมีประเภทป้องกันไอกรด)

การป้องกันดวงตา

(แว่นครอบตา)

[image]

[image]

 

ชุดกันสารเคมี

กระบังหน้า

 

 

ข้อควรปฏิบัติ :

 • เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี

 • ล้างมือและหน้าหลังจากการทำงานกับสาร ก่อนกินอาหาร สูบบุหรี่หรือใช้ห้องน้ำ

 • ห้ามกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน

 

 1. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

 

1.)

ลักษณะทั่วไป

ของเหลวใสไม่มีสี

2.)

กลิ่น

กลิ่นฉุน

3.)

ระดับค่าขีดจำกัดของกลิ่น

ไม่มีข้อมูล

4.)

ค่าความเป็นกรดด่าง

< 0

5.)

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

-20 ถึง -30 oC

6.)

จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด

63.8 oC ที่ 101.3kPa

7.)

จุดวาบไฟ

ไม่ติดไฟ

8.)

อัตราการระเหย

< 1

9.)

ความสามารถในการลุกติดไฟได้

ไม่ติดไฟ

10.)

ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (%, v/v)

ขีดล่าง : ไม่มีข้อมูล ขีดบน : ไม่มีข้อมูล

11.)

ความดันไอ

100 mmHg (13.3 kPa) ที่อุณหภูมิ 20 oC

12.)

ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)

1.27

13.)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1)

1.18 ที่อุณหภูมิ 30 oC

14.)

ความสามารถในการละลายได้

ละลายในน้ำได้ดี

15.)

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อน้ำ (Log Kow)

ไม่มีข้อมูล

16.)

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง

ไม่ติดไฟ

17.)

อุณหภูมิของการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

18.)

ความหนืด

1.9 cP ที่อุณหภูมิ 20oC (0.0148 mP)

 

 

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา :

 • ทำปฏิกิริยารุนแรงและก่อให้เกิดระเบิด กับ Acetylene, Ether, Fluorine compounds,Terpentine, Alcohols, Ammonia ด่างแก่ (เช่น Sodium Hydroxide, Potassium Hydroxide )

ความเสถียรทางเคมี :

 • เสถียรภายใต้อุณหภูมิ และความดันปกติ ของการใช้และการเก็บ

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย :

 • ความร้อน ความชื้น แสงแดด พื้นที่มีประกายไฟ

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :

 • โลหะ เมื่อสัมผัสแล้วจะให้แก๊สไฮโดรเจน ที่อาจระเบิดได้

 • วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุรีดิวซ์ ด่าง

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ :

 • ไฮโดรเจนคลอไรด์, คลอรีน, แก๊สไฮโดรเจน

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำ : ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ : ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย : ไม่มีข้อมูล

 

11.ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน :

กระต่าย(ทางปาก) LD50 (Rabbit) 900 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

หนูพุก (ทางการหายใจ) LC50 (Rat) 8,300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา : ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง

การหายใจเข้าไป

ระคายเคืองจมูก คอ ปอด ไอ เจ็บคอ หายใจถี่ แผลไหม้ของเยื่อเมือก ทำให้ปอดบวม สารนี้ทำให้เนื้อเยื่อและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน ถูกทำลายอย่างรุนแรง

การสัมผัสทางผิวหนัง

เป็นแผลไหม้ อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมทางผิวหนัง

การสัมผัสทางดวงตา

ระคายเคืองดวงตา ดวงตาไหม้อย่างรุนแรง

การกลืนกิน

เกิดอาการปวดท้อง

อาการที่ปรากฏ

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ง่วงซึม ผิวหนังอักเสบ

 

 1. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ความเป็นพิษต่อปลา Mosquito fish LC50 : 282 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อ Crustacea Daphnia magna EC50 : 0.492 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ชั่วโมง

การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : สารนี้ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่สะสมทางชีวภาพ

การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : สารนี้เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

 

 1. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดสาร : ใช้น้ำทำความสะอาด และทำให้เป็นกลางด้วย โซเดียมคาร์บอเนต หรือปูนขาว

บรรจุภัณฑ์ : ภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดแล้วให้กำจัดแบบขยะทั่วไป

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1789

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : Hydrochloric Acid

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง : 8

กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) : II

การติดฉลาก :

[image]

 

มลภาวะทางทะเล : ไม่มีข้อมูล

การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: แท็งก์มาตรฐาน L4BN

ข้อควรระวังพิเศษ :ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

กฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย :

 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 3 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการติดป้ายอักษรภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ.2543

การติดฉลาก :

 • NFPA:

[image]

 • GHS:

  [image] [image] [image] [image]

 

 1. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย : 17 มิถุนายน 2556

แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย :

 1. The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
 2. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)

          http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf

[image]


          [image]

       เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

           Safety Data Sheet

            โซเดียมโฮโปคลอไรต์

            [image]

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ /หรือจำหน่าย (Identification)

 

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : โซเดียมไฮโปคลอไรต์, Sodium Hypochlorite

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : CAS#: 7681-52-9 EC/EINECS: 231-668-3 RTECS No.: NH3486300

UN/#: 1791 EC Index No. : 017-011-00-1

รายละเอียดผู้ผลิต :

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

ที่อยู่ : 403 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-323-9980-1

โทรสาร : 02-323-9188

 

 1. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS:

 • การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ประเภทย่อย 1

 • การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา

ประเภทย่อย 1

 • การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ)

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ (ตับ อวัยวะรับกลิ่น ระบบทางเดินหายใจ)

ประเภทย่อย 1

 • ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

ประเภทย่อย 1

องค์ประกอบของฉลาก:

[image] [image] [image]

 

คำสัญญาณ อันตราย

 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

 • อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานหรือสัมผัสซ้ำ

 • ระคายเคืองต่อผิวหนัง และ ทำลายเยื่อบุดวงตา

 • อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ


ข้อควรระวัง

 • ควรได้รับคำแนะนำเฉพาะก่อนการใช้งาน

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหายใจรับสาร

 • สวมชุดป้องกันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี แว่นครอบตา

 • บริเวณใช้งาน ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี

 • ห้ามปล่อยสารออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือ แหล่งน้ำ

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท : ไม่มีข้อมูล

 

 1. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

เอกลักษณ์ของสารเคมี :

ชื่อทางเคมี : Sodium Hypochlorite

ชื่อสามัญ : Sodium Hypochlorite

ชื่อพ้อง : ไฮคลอร์ สารฟอกขาว

สูตรโมเลกุล : NaOCl

มวลโมเลกุล : 74.442 กรัม/โมล

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม :

สาร

หมายเลข CAS

ความเข้มข้น

Sodium Hypochlorite

7681-52-9

ไม่ต่ำกว่า 10 %

Sodium Chloride

7647-14-5

ไม่เกิน 12 %

Sodium Hydroxide

1310-73-2

ไม่เกิน 1.5 %

Water

7732-18-5

76 %

สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร : ไม่มี

 

 

 1. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

วิธีการปฐมพยาบาล

การหายใจเข้าไป

ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ นำส่งแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย

20 นาที นำส่งแพทย์

การสัมผัสทางดวงตา

ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 20 นาที นำส่งแพทย์ทันที

การกลืนกิน

บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที

 

อาการ/ผลกระทบที่สำคัญ :

 • การหายใจ : ไอ เจ็บคอ หายใจถี่ หายใจขัด กล่องเสียงอักเสบ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อาจเสียชีวิต

 • ผิวหนัง : ผิวหนังแดง ผิวหนังไหม้

 • การกลืนกิน : แสบร้อน ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ช็อก หมดสติ

 • ดวงตา : ตาแดง ปวดตา ตาไหม้อย่างรุนแรง

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ : เอกซเรย์ปอด

 

 1. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม และผงเคมีแห้ง

สารดับเพลิงที่ ไม่เหมาะสม : -

ความเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี :

 • เมื่อไม่ลุกติดไฟ แต่ความร้อน จะทำให้เกิดการสลายตัว ให้ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคลอรีน

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง :

 • สวมชุดผจญเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี สวมหน้ากากป้องกันการหายใจ

 • ใช้ละอองน้ำหรือหัวฉีดละอองเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุและลดละอองไอ

 

 

 1. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measure)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล :

 • อพยพคนออกจากบริเวณที่สารหกรด

 • ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง

 • ห้ามสูดดมไอระเหยของสารเข้าไป

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

 • สวมชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ช่วยหายใจ และถุงมือป้องกันสารเคมี

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :

 • ป้องกันไม่ให้สารไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บ และทำความสะอาด :

 • สวมชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดแบบมีไส้กรองก๊าซคลอรีน แว่นครอบตาหรือกระบังหน้า

 • ให้ระบายอากาศในบริเวณที่มีการรั่วไหล

 • ใช้อุปกรณ์ตักสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นพลาสติก

 • จัดเตรียมถุงและถังพลาสติก (แบบมีฝาปิด)

 • นำสารเคมีปนเปื้อนใส่ถุงพลาสติกปิดรัดถุงแล้วใส่ลงถังพลาสติกปิดฝาแล้วใช้เทปผ้าพันปิดที่ขอบฝาถัง

 • ติดป้ายที่ถัง “สารเคมีปนเปื้อนจากอุบัติเหตุ” นำไปกำจัดตามข้อกำหนด

 1. การขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย :

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเป็นเวลานาน

 • จัดระบบระบายอากาศที่เพียงพอในบริเวณใช้งาน

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย :

 • ปิดภาชนะให้สนิท เก็บในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี เก็บในที่แห้ง

 • เก็บให้ห่างจากความร้อน แสงแดด

 • สารนี้สามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับกรดทุกชนิด และสารเคมีที่มีความเป็นกรด และสารริดิวซ์ซิง

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

 

 

 1. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส :

PEL: 1 ppm as Chlorine gas (OSHA 2010)

TWA:   0.5 ppm as Chlorine gas (ACGIH 2010)

 

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :

 • จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

 • ติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :

[image]

[image]

[image]

การป้องกันมือ

(ถุงมือสำหรับป้องกันสารเคมี)

การป้องกันระบบหายใจ

(หน้ากากป้องกันก๊าซคลอรีน)

การป้องกันดวงตา

(แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา)

[image]

[image]

 

ชุดกันสารเคมี

กระบังหน้า

 

 

ข้อควรปฏิบัติ :

 • เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี

 • ล้างมือและหน้าหลังจากการทำงานกับสาร ก่อนกินอาหาร สูบบุหรี่หรือใช้ห้องน้ำ

 • ห้ามกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน

 

 1. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

 

1.)

ลักษณะทั่วไป

ของเหลวใส สีเหลืองอมเขียว

2.)

กลิ่น

กลิ่นฉุน

3.)

ระดับค่าขีดจำกัดของกลิ่น

0.77 ppm

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (ต่อ) :

4.)

ค่าความเป็นกรดด่าง

10.8-13.0

5.)

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

-19.4 oC

6.)

จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด

111 oC

7.)

จุดวาบไฟ

ไม่ติดไฟ

8.)

อัตราการระเหย

ไม่มีข้อมูล

9.)

ความสามารถในการลุกติดไฟได้

ไม่ติดไฟ

10.)

ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (%, v/v)

ขีดล่าง : ไม่มีข้อมูล ขีดบน : ไม่มีข้อมูล

11.)

ความดันไอ

17.5 mmHg (1.6 kPa) ที่อุณหภูมิ 20 oC

12.)

ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)

ไม่มีข้อมูล

13.)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1)

1.20 ที่อุณหภูมิ 20 oC

14.)

ความสามารถในการละลายได้

ละลายในน้ำได้ดี

15.)

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อน้ำ (Log Kow)

ไม่มีข้อมูล

16.)

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง

ไม่ติดไฟ

17.)

อุณหภูมิของการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

18.)

ความหนืด

2.6 cP ที่อุณหภูมิ 20oC

 

 

 1. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา :

 • ทำปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดกับ

  • กรดแก่ (เช่น Hydrochloric Acid, Nitric Acid )

  • Acid compounds (เช่น Aluminium Chloride, Ferric Chloride ,Alum)

  • Acid-based cleaning compounds( Brick ,concrete cleaners)

  • Ammonia Compounds( เช่น Ammonium Chloride , Ammonium Hydroxide, Quaternary Ammonium salts)

 

 • ทำปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดกับ (ต่อ)

  • จะปล่อยก๊าซ Chlorine และก๊าซอื่นๆที่เป็นพิษ ทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารอินทรีย์ (เช่น สารละลาย เชื้อเพลิง แอลกอฮอล์ สารฆ่าแมลงและ Glycols)

  • Amines, Organic Polymers ก่อให้เกิด Chlorine ,Chlorinated Organic compounds และสารที่ระเบิดได้

  • สารรีดิวซ์ซิ่ง (เช่น Sodium Bisulfite, Sodium Thiosulfate)จะให้ความร้อน

ความเสถียรทางเคมี :

 • เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ไม่เกิด

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :

 • ความร้อน แสง เกิดการสลายตัวเป็นก๊าซออกซิเจน

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ :

 • Hydrogen Peroxide สารรีดิวซ์ซิ่ง โลหะ (ทองแดง นิเกิล โคบอล และเหล็ก) ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ทำด้วย Stainless Steel, Aluminum, Carbon Steel เพราะจะให้ออกซิเจนซึ่งจะทำให้ภาชนะฉีกขาดได้

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย : ก๊าซออกซิเจน และ ก๊าซคลอรีน

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำ : ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน :

หนูพุก (ทางปาก) LD50 (Rat) >5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

หนูพุก (ทางการหายใจ) LC50 ( Rat) >10,500 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

กระต่าย (ทางผิวหนัง) LD50 (Rabbit) >10,000 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา :

การหายใจเข้าไป

ทำให้ไอ แสบคอ หายใจถี่ หายใจลำบาก

การสัมผัสทางผิวหนัง

ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง เจ็บปวด แผลพุพอง

การสัมผัสทางดวงตา

ตาไหม้อย่างรุนแรง และตาบอดได้

การกลืนกิน

แสบร้อนปาก คอ และหน้าอก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ช็อก หมดสติ


ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา(ต่อ) :

อาการที่ปรากฏ

ไอ แสบคอ หายใจถี่ ปวดศีรษะ ปอดบวมน้ำ กล้ามเนื้อหดเกร็ง

กล่องเสียงอักเสบ อ่อนเพลีย

ผลกระทบเฉียบพลัน

กัดกร่อนดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ ทำให้ปอดบวมน้ำ

ผลกระทบผลเรื้อรัง

ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง ทำให้หลอดลมอักเสบ เป็นผลให้มีเสมหะ ไอ หายใจถี่

 

 1. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ความเป็นพิษต่อปลา Clupea harengus LC50 : 0.065 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อ Crustacea Daphnia magna EC50 : 0.032 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:Gracilaria tenuistipitata Red algae EC50 : 46 มิลลิกรัม/ ลิตร / 96 ชั่วโมง

การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : ย่อยสลายทางชีวภาพ ได้อย่างรวดเร็ว

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่สะสมทางชีวภาพ

การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดสาร : ใช้น้ำทำความสะอาด และทำให้เป็นกลางด้วย โซเดียมซัลไฟท์ หรือ โซเดียมไธโอซัลไฟท์ หรือโซเดียมไบซัลไฟท์

บรรจุภัณฑ์ : ภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดแล้วให้กำจัดแบบขยะทั่วไป

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1791

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : Hypochlorite Solution

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง : 8

กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) : II, III

การติดฉลาก :

[image]

 

 

 

มลภาวะทางทะเล : ไม่มีข้อมูล

การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: แท็งก์มาตรฐาน L4BN

ข้อควรระวังพิเศษ : ไม่มีข้อมูล

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

กฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย :

 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 1 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา )

การติดฉลาก :

 • NFPA:

[image]

 • GHS:

[image] [image] [image]

 

 1. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย : 17 มิถุนายน 2556

แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย :

 1. The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
 2. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)

          http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf

 

[image]© 2006 Siam PVS Chemicals Company Limited.